Có mấy loại lựa chọn về nhà ở khi du học NewZealand?

Có mấy loại lựa chọn về nhà ở khi du học NewZealand?