Đại học Wollongong có những loại học bổng nào, giảm bao nhiêu học phí?

Đại học Wollongong có những loại học bổng nào, giảm bao nhiêu học phí?