Để chọn được trường Đại học tốt cần căn cứ vào những tiêu chí nào?

Để chọn được trường Đại học tốt cần căn cứ vào những tiêu chí nào?