Học phí ở các trường Top ở NewZealand là bao nhiêu?

Học phí ở các trường Top ở NewZealand là bao nhiêu?