Xem thêm những quan điểm của học viên khác

Xem video

Ngô Quốc Tiến

Shopper Marketing Assistant Manager, Unilever Việt Nam

Xem video

Thái Bá Bảo Khoa

Audit Assistant Manager, KPMG Việt Nam