Tiến trình làm hồ sơ du học gồm các bước gì?

Tiến trình làm hồ sơ du học gồm các bước gì?