Xin đi thực tập tại NewZealand Có dễ không?

Xin đi thực tập tại NewZealand Có dễ không?