Xin đi thực tập tại Úc Có dễ không?

Xin đi thực tập tại Úc Có dễ không?