Xem thêm những quan điểm của học viên khác

Xem video

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Tax Consultant, Mazars Việt Nam

Xem video

Thái Bá Bảo Khoa

Audit Assistant Manager, KPMG Việt Nam