Xem thêm những quan điểm của học viên khác

Xem video

Trương Thị Thanh Nhàn

Senior Brand Manager, Nestle Việt Nam

Xem video

Thái Bá Bảo Khoa

Audit Assistant Manager, KPMG Việt Nam